Algemene voorwaarden B2B

Artikel 1 – Definities

 1. Prestige Automotive, gevestigd te Sneek, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als dienstverlener.
 2. De wederpartij van dienstverlener wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als opdrachtgever.
 3. Partijen zijn dienstverlener en opdrachtgever samen.
 4. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst tot dienstverlening tussen partijen.

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, overeenkomsten en leveringen van diensten of goederen door of namens dienstverlener.
 1. Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk én schriftelijk door partijen is overeengekomen.
 2. De overeenkomst bevat voor dienstverlener steeds inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverplichtingen.

 

Artikel 3 – Betaling

 1. Facturen moeten binnen 14 dagen na factuurdatum betaald zijn, tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt of op de declaratie een andere betaaltermijn vermeld is.
 1. Betalingen geschieden zonder enig beroep op opschorting of verrekening door overschrijving van het verschuldigde bedrag op het door dienstverlener opgegeven bankrekeningnummer.
 1. Betaalt opdrachtgever een factuur niet binnen de overeengekomen termijn, dan is hij van rechtswege, zonder dat daarvoor enige aanmaning nodig is, in verzuim. Vanaf dat moment is dienstverlener gerechtigd de verplichtingen op te schorten totdat opdrachtgever aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.
 1. Blijft opdrachtgever in gebreke, dan zal dienstverlener tot invordering overgaan. De kosten met betrekking tot die invordering komen voor rekening van de opdrachtgever. Wanneer opdrachtgever in verzuim is, is hij naast de hoofdsom tevens wettelijke (handels)rente, buitengerechtelijke incassokosten en overige schade verschuldigd aan dienstverlener. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 1. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van dienstverlener op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 1. Weigert opdrachtgever zijn medewerking aan de uitvoering van de opdracht door dienstverlener, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan dienstverlener te betalen.

 

Artikel 4 – Aanbiedingen en offertes

 1. De aanbiedingen van dienstverlener zijn hooguit 3 maanden geldig, tenzij in het aanbod een andere termijn van aanvaarding is genoemd. Wordt het aanbod niet binnen die gestelde termijn aanvaard, dan vervalt het aanbod.
 1. Levertijden in offertes zijn indicatief en geven de opdrachtgever bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk én schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 1. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen. Partijen moeten dit uitdrukkelijk én schriftelijk overeenkomen.

 

Artikel 5 – Prijzen

 1. De basiskosten voor de dienstverlening van Prestige Automotive worden vastgesteld door het overeengekomen dienstenpakket. Indien de Klant gebruik maakt van aanvullende diensten boven het afgesproken pakket, zal Prestige Automotive deze extra diensten volgens de huidige tarieven in rekening brengen, tenzij er afzonderlijke afspraken zijn gemaakt.
 2. Prestige Automotive behoudt zich het recht voor om de tarieven in één of meerdere afgesproken dienstenpakketten eens per jaar zonder voorafgaande kennisgeving met maximaal vijf procent (5%) te verhogen.
 3. Eventuele extra prijswijzigingen die tijdens de looptijd van het contract worden ingevoerd, zullen vier weken voor de inwerkingtreding aan de Klant worden medegedeeld. In dat geval heeft de Klant het recht om het contract te beëindigen met ingang van de datum van de prijsverhoging. Bij prijswijzigingen die afwijken van de in artikel 5.2 overeengekomen aanpassingen, heeft de Klant het recht om het contract op te zeggen vanaf de datum van de prijsverhoging.
 4. Als de Klant het contract niet opzegt, of als hij na de ingangsdatum van de prijswijziging gebruik blijft maken van de diensten van Prestige Automotive, wordt aangenomen dat hij akkoord is gegaan met de prijswijziging. De bijbehorende juridische consequenties worden in de prijsaanpassingsmelding genoemd. Het ontbreken van zo’n melding belemmert de ingangsdatum van de prijswijziging niet, tenzij dit vereist zou zijn volgens de P2B-Verordening.
 

Artikel 6 – Prijsindexering

 

 1. De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen prijzen en uurlonen zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. Dienstverlener heeft het recht de aan opdrachtgever te berekenen vergoedingen jaarlijks per 1 januari aan te passen.
 1. Aangepaste prijzen, tarieven en uurlonen worden zo spoedig mogelijk medegedeeld aan opdrachtgever.

 

Artikel 7 – Informatieverstrekking door opdrachtgever

 1. Opdrachtgever stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is beschikbaar voor dienstverlener.
 2. Opdrachtgever is verplicht alle gegevens en bescheiden, die dienstverlener meent nodig te hebben voor het correct uitvoeren van de opdracht, tijdig en in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen.
 1. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan dienstverlener ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit.
 1. Opdrachtgever vrijwaart dienstverlener voor elke schade in welke vorm dan ook die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in het eerste lid van dit artikel gestelde.
 1. Indien en voor zover opdrachtgever dit verzoekt, retourneert dienstverlener de betreffende bescheiden.
 2. Stelt opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door dienstverlener verlangde gegevens en bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra honoraria voor rekening van opdrachtgever.

 

Artikel 8 – Intrekking opdracht

 1. Het staat opdrachtgever vrij om de opdracht aan dienstverlener op elk gewenst moment te beëindigen.
 2. Wanneer opdrachtgever de opdracht intrekt, is opdrachtgever verplicht het verschuldigde loon en de gemaakte onkosten van dienstverlener te betalen.

 

Artikel 9 – Uitvoering van de overeenkomst

 1. Dienstverlener voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.
 1. Dienstverlener heeft het recht om werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 2. De uitvoering geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot.
 1. Het is de verantwoordelijkheid van opdrachtgever dat dienstverlener tijdig kan beginnen aan de opdracht.

 

Artikel 10 – Contractduur opdracht

 1. De overeenkomst tussen opdrachtgever en dienstverlener wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk én schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 1. Zijn partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van deze termijn moet opdrachtgever dienstverlener schriftelijk in gebreke stellen.

 

Artikel 11 – Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.
 1. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Dienstverlener stelt opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.
 1. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, licht dienstverlener opdrachtgever hierover zo spoedig mogelijk schriftelijk in.
 1. Indien partijen een vast honorarium zijn overeengekomen, geeft dienstverlener daarbij aan in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

 

Artikel 12 – Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van dienstverlener in de nakoming van enige verplichting jegens opdrachtgever niet aan dienstverlener kan worden toegerekend in geval van een van de wil van dienstverlener onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen jegens opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van dienstverlener kan worden verlangd. Tot die omstandigheden worden mede gerekend wanprestaties van toeleveranciers of andere derden, stroomstoringen, computervirussen, stakingen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
 1. Indien zich een situatie als hiervoor bedoeld voordoet als gevolg waarvan dienstverlener niet aan zijn verplichtingen jegens opdrachtgever kan voldoen, dan worden die verplichtingen opgeschort zolang dienstverlener niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien de in de vorige zin bedoelde situatie 30 kalenderdagen heeft geduurd, hebben partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 1. Dienstverlener is in het geval als bedoeld in het tweede lid van dit artikel niet gehouden tot vergoeding van enige schade, ook niet als dienstverlener als gevolg van de overmachtstoestand enig voordeel geniet.

 

Artikel 13 – Verrekening

Opdrachtgever doet afstand van zijn recht om een schuld aan dienstverlener te verrekenen met een vordering op dienstverlener.

 

Artikel 14 – Opschorting

Opdrachtgever doet afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

 

Artikel 15 – Overdracht van rechten

Rechten van een partij uit deze overeenkomst kunnen niet worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van de andere partij. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

 

Artikel 16 – Verval van de vordering

Elk recht op vergoeding van schade veroorzaakt door dienstverlener vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 Burgerlijk Wetboek.

 

Artikel 17 – Garantie

Partijen zijn een overeenkomst met een dienstverlenend karakter aangegaan, welke voor Prestige Automotive enkel een inspanningsverplichting bevat en dus geen resultaatsverplichting.

 

Artikel 18 – Verzekering

 1. Opdrachtgever verplicht zich geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst, alsook zaken van dienstverlener die bij opdrachtgever aanwezig zijn en zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd, adequaat te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade evenals diefstal.
 1. Opdrachtgever geeft op eerste verzoek de polis van deze verzekeringen ter inzage.

 

Artikel 19 – Aansprakelijkheid schade

 1. Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij dienstverlener de schade opzettelijk of met grove schuld heeft veroorzaakt.
 1. In het geval dat dienstverlener een schadevergoeding verschuldigd is aan opdrachtgever bedraagt de schade niet meer dan het honorarium.
 1. Iedere aansprakelijkheid voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van een overeenkomst, is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald. Dit bedrag wordt vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis.
 1. De aansprakelijkheidsbeperking geldt ook als dienstverlener aansprakelijk wordt gesteld voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het niet deugdelijk functioneren van de door dienstverlener bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken.
 1. Niet uitgesloten is de aansprakelijkheid van dienstverlener voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van dienstverlener, zijn leidinggevende of ondergeschikten.

 

Artikel 20 – Aansprakelijkheid opdrachtgever

 1. Ingeval een opdracht wordt verstrekt door meer dan één persoon, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de bedragen die uit hoofde van die opdracht aan dienstverlener verschuldigd zijn.
 1. Wordt een opdracht middellijk of onmiddellijk verstrekt door een natuurlijke persoon namens een rechtspersoon, dan kan deze natuurlijke persoon tevens in privé opdrachtgever zijn. Daarvoor is vereist dat deze natuurlijke persoon beschouwd kan worden als de (mede)beleidsbepaler van de rechtspersoon. Bij wanbetaling door de rechtspersoon is de natuurlijke persoon dus persoonlijk aansprakelijk voor de betaling van de declaratie, onverschillig of deze, al dan niet op verzoek van opdrachtgever, ten name van een rechtspersoon dan wel ten name van opdrachtgever als natuurlijk persoon of hen beiden is gesteld.

 

Artikel 21 – Vrijwaring

De opdrachtgever vrijwaart dienstverlener tegen alle aanspraken van derden, die verband houden met de door dienstverlener geleverde goederen en/of diensten.

 

Artikel 22 – Klachtplicht

 1. Opdrachtgever is verplicht klachten over de verrichte werkzaamheden direct schriftelijk te melden aan dienstverlener. De klacht bevat een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat dienstverlener in staat is hierop adequaat te reageren.
 1. Een klacht kan er in ieder geval niet toe leiden, dat dienstverlener gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

 

Artikel 23 – Eigendomsvoorbehoud, opschortingsrecht en retentierecht

 1. De bij opdrachtgever aanwezige zaken en geleverde zaken en onderdelen blijven eigendom van dienstverlener totdat opdrachtgever de gehele afgesproken prijs heeft betaald. Tot die tijd kan dienstverlener zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.
 1. Indien de overeengekomen vooruit te betalen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft dienstverlener het recht om de werkzaamheden op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan. Er is dan sprake van schuldeisersverzuim. Een verlate levering kan in dat geval niet aan dienstverlener worden tegengeworpen.
 1. Dienstverlener is niet bevoegd de onder zijn eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
 1. Indien zaken nog niet zijn geleverd, maar de overeengekomen voortuitbetaling of prijs niet conform afspraak is voldaan, heeft dienstverlener het recht van retentie. De zaak wordt dan niet geleverd totdat opdrachtgever volledig en conform afspraak heeft betaald.
 1. In geval van liquidatie, insolventie of surseance van betaling van opdrachtgever zijn de verplichtingen van opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

 

Artikel 24 – Intellectueel eigendom

 1. Tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, behoudt dienstverlener alle intellectuele absolute rechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellen-recht, etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, etc.
 1. De genoemde intellectuele absolute rechten mogen niet zonder schriftelijke toestemming van dienstverlener worden gekopieerd, aan derden getoond en/of ter beschikking gesteld of op andere wijze worden gebruikt.
 1. Opdrachtgever verplicht zich tot geheimhouding van de door dienstverlener aan hem ter beschikking gestelde vertrouwelijke informatie. Onder vertrouwelijke informatie wordt in ieder geval verstaan datgene waarop dit artikel betrekking heeft, alsmede de bedrijfsgegevens. Opdrachtgever verplicht zich zijn personeel en/of derden die betrokken zijn bij de uitvoering van deze overeenkomst, een schriftelijke geheimhoudingsplicht op te leggen van de strekking van deze bepaling.

 

Artikel 25 – Geheimhouding

 

 1. Ieder der partijen houdt de informatie die hij (in welke vorm dan ook) van de andere partij ontvangt en alle andere informatie betreffende de andere partij waarvan hij weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel informatie waarvan hij kan verwachten dat de verspreiding daarvan de andere partij schade kan berokkenen, geheim en neemt alle nodige maatregelen om te waarborgen dat zijn personeel de genoemde informatie ook geheimhoudt.
 1. De in het eerste lid van dit artikel genoemde geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie:
 2. die op het moment dat de ontvanger deze informatie ontving al openbaar was of nadien openbaar is geworden zonder een schending door de ontvangende partij van een op hem rustende geheimhoudingsplicht;
 1. waarvan de ontvangende partij kan bewijzen dat deze informatie al in zijn bezit was op het moment van verstrekken door de andere partij;
 1. die de ontvangende partij van een derde heeft ontvangen waarbij deze derde gerechtigd was deze informatie aan de ontvangende partij te verstrekken
 1. die door de ontvangende partij openbaar wordt gemaakt op grond van een wettelijke plicht.
 2. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van deze overeenkomst en voor een periode van drie jaar na het eindigen daarvan.

 

Artikel 26 – Boete op overtreding geheimhoudingsplicht

 1. Overtreedt opdrachtgever het artikel van deze algemene voorwaarden over geheimhouding, dan verbeurt opdrachtgever ten behoeve van dienstverlener een onmiddellijk opeisbare boete van € 5.000 voor elke overtreding en daarnaast een bedrag van € 500 voor elke dag dat die overtreding voortduurt. Dit is ongeacht of de overtreding aan opdrachtgever kan worden toegerekend. Bovendien is er voor het verbeuren van deze boete geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure benodigd. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade.
 1. Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van dienstverlener waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 27 – Niet-overname personeel

Opdrachtgever neemt geen medewerkers van dienstverlener (of van ondernemingen waarop dienstverlener ter uitvoering van deze overeenkomst een beroep heeft gedaan en die betrokkenen zijn (geweest) bij de uitvoering van de overeenkomst) in dienst. Ook laat hij hen niet anderszins direct of indirect voor zich werken. Dit verbod geldt gedurende de looptijd van de overeenkomst tot een jaar na beëindiging daarvan. Op dit verbod geldt één uitzondering: partijen kunnen in goed zakelijk overleg met elkaar andere afspraken maken. Deze afspraken gelden voor zover die schriftelijk zijn vastgelegd.

 

Artikel 28 – Wijziging algemene voorwaarden

 1. Prestige Automotive is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Prestige Automotive zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.

 

Artikel 29 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Prestige Automotive is gevestigd/praktijk houdt/kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
 
 
Artikel 30 Gebruiksrechten
 
Door de overdracht van advertentiegegevens verleent de Gebruiker aan Prestige Automotivede volgende niet-exclusieve, overdraagbare, en niet naar tijd en plaats beperkte rechten op de verzonden gegevens (inclusief het recht om (sub)licenties te verlenen), voor zover omtrent de omvang van de rechten in het door de Gebruiker gekozen dienstenpakket niet uitdrukkelijk anders is bepaald:
 
 1. het recht van archivering en opslag, d.w.z. het recht om de gegevens, in welke vorm dan ook, te archiveren, in het bijzonder door de gegevens elektronisch vast te leggen, in databanken op te nemen, op alle bekende opslagmedia en op willekeurige gegevensdragers op te slaan en aan andere gegevensbestanden of onderdelen daarvan te koppelen;
 2. het recht van verveelvoudiging en verspreiding, d.w.z. het recht om de gegevens naar goeddunken op te slaan, te verveelvoudigen en via elektronische of andere media (zoals internet, kranten en tijdschriften) geheel of gedeeltelijk beschikbaar te stellen of te verspreiden;
 3. het recht van verwerking, d.w.z. het recht om de gegevens naar goeddunken te verwerken, in het bijzonder te wijzigen, in te korten, aan te vullen en aan andere gegevens te koppelen (zoals het veranderen van de formaten en resoluties, het toevoegen van beeldcomponenten en representaties anderszins);
 4. het recht van openbare reproductie, d.w.z. het recht om te reproduceren, in het bijzonder door de inhoud openbaar toegankelijk in alle media (met name websites en apps),ongeachte de gebruikte technologie;
 5. het recht om de gegevens, conform de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming, te gebruiken met het doel om deze te analyseren, verdere ontwikkeling van het platform te bewerkstelligen en voor productontwikkeling en productmarketing binnen de daarvoor geldende wettelijke kaders. Prestige Automotive is gerechtigd bovengenoemde handelingen ook door derden te laten verrichten;

 

Artikel 33 – Beëindiging van de overeenkomst

 1. Opdrachtgever en Prestige Automotive hebben het recht om de overeenkomst op elk moment te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen.
 2. Prestige Automotive heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen indien: a. De opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of zijn bedrijfsactiviteiten staakt; b. De opdrachtgever handelt in strijd met relevante wet- en regelgeving;
  c. De opdrachtgever op enige wijze handelt in strijd met de voorwaarden van deze overeenkomst.
 3. Na beëindiging van de overeenkomst blijven de artikelen van deze algemene voorwaarden die bedoeld zijn om ook na beëindiging van kracht te blijven, van kracht. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, de artikelen met betrekking tot intellectueel eigendom, aansprakelijkheid, vrijwaring, toepasselijk recht, en geschillenbeslechting.
 4. Bij beëindiging van de overeenkomst worden alle advertenties van de opdrachtgever op het platform van Prestige Automotive binnen 14 dagen na de effectieve datum van de beëindiging verwijderd.
 5. Prestige Automotive is niet aansprakelijk voor enige schade die opdrachtgever lijdt als gevolg van een dergelijke beëindiging.

 

Artikel 34 – Beperking van aansprakelijkheid

 1. Prestige Automotive fungeert slechts als een platform dat autodealers en kopers met elkaar verbindt. Prestige Automotive is niet betrokken bij de daadwerkelijke transactie tussen kopers en verkopers en heeft geen controle over de kwaliteit, veiligheid, legaliteit, waarheidsgetrouwheid of nauwkeurigheid van de geadverteerde voertuigen, noch over de bekwaamheid van verkopers om te verkopen of de bekwaamheid van kopers om te kopen.
 2. Als gevolg hiervan aanvaardt Prestige Automotive geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor de kwaliteit, veiligheid, legaliteit, waarheidsgetrouwheid of nauwkeurigheid van de geadverteerde voertuigen. Elke claim met betrekking tot een voertuig moet direct worden gericht aan de betreffende autodealer.
 3. Prestige Automotive is niet verantwoordelijk voor het nakomen van de contractuele verplichtingen tussen de autodealer en de koper.
 4. Prestige Automotive sluit hierbij uitdrukkelijk alle garanties, uitdrukkelijk of impliciet, in de ruimst mogelijke mate toegestaan onder de toepasselijke wetgeving, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk.
 5. De autodealer vrijwaart Prestige Automotive tegen alle aanspraken van derden, inclusief kopers, in verband met de door de autodealer via Prestige Automotive aangeboden voertuigen.
 6. Deze beperking van aansprakelijkheid is van toepassing op de ruimste mate toegestaan door de wet en blijft van kracht na beëindiging van deze overeenkomst.

 

Artikel 36 – Beleid inzake misbruik en schendingen

 1. Prestige Automotive behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken elke actie te ondernemen die nodig is in geval van een vermoedelijke overtreding van deze algemene voorwaarden, inclusief, maar niet beperkt tot, het verwijderen van de betreffende advertentie, het tijdelijk of permanent opschorten van de account van de autodealer, en het melden van de kwestie aan de relevante autoriteiten.
 2. Autodealers zijn verplicht om alle toepasselijke wetten en voorschriften na te leven en mogen geen valse of misleidende informatie plaatsen op het Prestige Automotive platform.
 3. In het geval van een geschil tussen een autodealer en een koper of tussen autodealers onderling, behoudt Prestige Automotive zich het recht voor om naar eigen goeddunken actie te ondernemen om het geschil op te lossen. Dit kan het verwijderen van de betreffende advertentie omvatten, maar Prestige Automotive is niet verplicht om dit te doen.
 4. Autodealers die herhaaldelijk de algemene voorwaarden schenden, kunnen permanent worden verbannen van het Prestige Automotive platform.
 5. Prestige Automotive is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit acties die zijn ondernomen in reactie op overtredingen van deze algemene voorwaarden.
 6. Deze clausule is van toepassing in de ruimste mate toegestaan door de wet en blijft van kracht na beëindiging van deze overeenkomst.

 

Artikel 37 – Dataprotectie en privacy

 1. Prestige Automotive neemt de privacy en bescherming van persoonsgegevens zeer serieus en houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
 2. Persoonsgegevens die via het Prestige Automotive platform worden verzameld, zullen worden gebruikt in overeenstemming met ons Privacybeleid. Door gebruik te maken van ons platform, stem je in met dergelijk gebruik en garandeer je dat alle gegevens die door jou worden verstrekt, waarheidsgetrouw en correct zijn.
 3. Wanneer Prestige Automotive persoonsgegevens verzamelt en gebruikt, worden passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, verlies, manipulatie of vernietiging.
 4. Prestige Automotive bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld, tenzij er een wettelijke plicht is om de gegevens langer te bewaren.
 5. Gebruikers hebben het recht om inzage te vragen in hun persoonsgegevens, alsmede om correctie, verwijdering of beperking van de verwerking van hun persoonsgegevens te verzoeken, en om bezwaar te maken tegen de verwerking.
 6. Voor meer informatie over de manier waarop Prestige Automotive persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en beschermt, verwijzen wij naar ons Privacybeleid.
 7. Bij vragen of klachten over ons privacybeleid of onze behandeling van persoonsgegevens kunnen gebruikers contact opnemen met Prestige Automotive via de contactgegevens die in ons Privacybeleid zijn vermeld.

 

Artikel 39 – Geschillen tussen autodealers en klanten

 1. Prestige Automotive is een platform dat de interactie tussen autodealers en klanten faciliteert. Bij geschillen tussen autodealers en klanten, moedigen wij partijen aan om eerst te proberen het geschil onderling op te lossen.
 2. Als een onderlinge oplossing niet mogelijk is, kunnen autodealers of klanten de kwestie aan Prestige Automotive rapporteren. Hoewel Prestige Automotive niet verplicht is om tussenbeide te komen in dergelijke geschillen, zullen we naar eigen goeddunken beoordelen of we een rol kunnen spelen in het faciliteren van een oplossing.
 3. Het melden van een geschil aan Prestige Automotive betekent niet dat Prestige Automotive partij kiest of enige aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid op zich neemt met betrekking tot het geschil.
 4. Hoewel Prestige Automotive kan proberen te helpen bij het oplossen van geschillen, heeft Prestige Automotive geen controle over en geeft geen garanties met betrekking tot de handelingen of nalatigheden van autodealers of klanten.
 5. Prestige Automotive behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken en zonder enige verplichting, maatregelen te nemen in reactie op een geschil, waaronder het verwijderen van advertenties of het opschorten of beëindigen van accounts.
 6. In het geval van geschillen met betrekking tot de interpretatie, geldigheid, uitvoering of beëindiging van deze algemene voorwaarden, is het Nederlandse recht van toepassing en zijn de Nederlandse rechtbanken exclusief bevoegd.

 

 

Deze website maakt gebruik van cookies

Wij maken gebruik van cookies om de optimale gebruikerservaring te bieden.